arrow-up.svg
spacer.svg

ŠIOJE KANDIDATŲ PRIVATUMO POLITIKOJE PATEIKIAME JUMS SVARBIĄ INFORMACIJĄ APIE TAI, KOKIAIS BŪDAIS RENKAME, KOKIAIS TIKSLAIS NAUDOJAME IR KAIP SAUGOME JŪSŲ ASMENINĘ INFORMACIJĄ.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-07-01.

UAB „Kauno arena“ (toliau tekste vadinama – „Organizacija“ vertina ir saugo Jūsų pateikiamų ir/ar gaunamų duomenų privatumą.

Organizacija vadovaujasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), (angl. General Data Protection Regulation, toliau – „GDPR“) bei kitais įstatymais, saugančiais Jūsų Asmeninę informaciją, kuri gali būti panaudota Jūsų tapatybei nustatyti (toliau – „Asmens duomenys“).

 1. AR MAN SKIRTA IR SVARBI ŠI POLITIKA?

Šioje Kandidatų į darbo vietas privatumo politikoje (toliau – „Politika“) pateikiame Jums svarbią informaciją, su kuria rekomenduojame atidžiai susipažinti. Ši Politika nustato, kaip Organizacija renka, naudoja ir saugo kandidatų į darbo vietas Asmens duomenis.

 1. KAS ATSAKINGAS UŽ MANO ASMENS DUOMENŲ TVAKYMĄ?

Jūsų duomenų valdytojas yra:

UAB „Kauno arena“

Įm. Kodas 302505310

Buveinės adresas: Karaliaus Mindaugo pr. 50, Kaunas

 1. KODĖL RENKATE MANO ASMENS DUOMENIS?

Kai kandidatuojate į darbo vietą mūsų Organizacijoje, mes renkame, naudojame ir saugome tik tuos Asmens duomenis, kurie yra būtini siekiant vykdyti atranką į Organizacijoje esančias darbo vietas. Be to, papildomai galite pateikti informaciją, kuri nėra būtina, bet kurią mums pateikiate savanoriškai.

 1. KOKIUS ASMENS DUOMENIS RENKATE APIE MANE?

Mes renkame, naudojame ir saugome informaciją, kuri yra būtina (būtina informacija, kurią turite pateikti, priklauso nuo pareigų į kurias kandidatuojate) 3 skyriuje nurodytam tikslui pasiekti bei informaciją, kurią savanoriškai mums pateikiate:

vardas ir pavardė, gimimo data, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, darbovietė, išsilavinimas, pageidaujamas darbas, gyvenimo aprašymo gavimo data, asmeninės savybės, darbo patirtis, paskutinė darbovietė, darbo stažas darbovietėje užimtos pareigos, kita darbo patirtis, kalba, užsienio kalbų mokėjimas, skaitymo, rašymo, kalbėjimo lygiai, gebėjimas dirbti kompiuterio programomis, kiti duomenys ir motyvai, pageidaujamas atlyginimas) ir/ar kitą Jūsų pateiktą informaciją dalyvavimo atrankoje metu.

 1. KODĖL JUMS TEISĖTAI LEIDŽIAMA RINKTI MANO ASMENS DUOMENIS?

Mes renkame informaciją apie Jus teisėtai, nes:

 • mes ketiname sudaryti su Jumis darbo sutartį (GDPR 6 straipsnio 1 dalies b punktas) - kai Jūs pretenduojate į darbo vietą ir mes įvertiname jūsų tinkamumą eiti pareigas;
 • Jūs davėte sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis atsiųsdami savo informaciją (GDPR 6 straipsnio 1 dalies a punktas) – kai nėra skelbiama atranka į atitinkamą darbo vietą;
 • turime teisėtą interesą susisiekti su Jumis ir pasiūlyti darbo galimybę (GDPR 6 straipsnio 1 dalies f punktas) - kai paskelbiate savo kontaktinę informaciją „LinkedIn“ platformoje;
 • Jūs davėte sutikimą tvarkyti savo asmens duomenis (GDPR 6 straipsnio 1 dalies a punktas) – kai savanoriškai pateikiate mums informaciją, kuri nėra būtina kandidatuojant į atitinkamą darbo vietą;
 • mes esame teisiškai įpareigoti tvarkyti Jūsų asmens duomenis (vardas ir pavardė bei nuoroda į Jūsų „Linkedin“ profilį) (GDPR 6 straipsnio 1 dalies c punktas) - kai nenorite, kad susisiektume su Jumis dėl darbo galimybių;
 1. AR PRIVALAU JUMS PATEIKTI SAVO ASMENINĘ INFORMACIJĄ?

Jūs privalote pateikti būtinus Asmens duomenis tam, kad mes galėtume vykdyti atranką į organizacijoje esančias darbo vietas (žr. šios Politikos 3 skyrių). Pagal įstatymų reikalavimus Jūs teisiškai neprivalote pateikti savo Asmens duomenų, tačiau tuo atveju, jei nepateiksite mums būtinų Asmens duomenų, mes negalėsime įvertinti Jūsų kandidatūros į darbo vietą ir sudaryti darbo sutarties.

 1. IŠ KUR JŪS RENKATE MANO ASMENS DUOMENIS?

Paprastai Asmens duomenis mes renkame tiesiogiai iš Jūsų, tačiau dalį informacijos mes gauname iš šių šaltinių:

 • UAB „Įdarbinimo tarpininkavimo centras“ (LT)
 • UAB „Diginet LTU“ (LT),
 • UAB „CV-Online LT“ (LT),
 • UAB „All Media Digital“ (LT),
 • Kiti darbo paieškos portalai,
 • Įdarbinimo agentūros,
 • Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Valstybės biudžetinė įstaiga (LT),
 • LinkedIn Ireland Unlimited Company (IE),
 • LinkedIn Corporation (JAV),
 • Facebook Inc. (JAV).
 1. KAM ATSKLEIDŽIATE MANO ASMENS DUOMENIS?

Daugeliu atvejų Asmens duomenys yra tvarkomi ir perduodami Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės teritorijoje, tačiau kai dirbame kartu su kai kuriais savo verslo partneriais, Asmens duomenys gali būti perduodami ir tvarkomi už tų teritorijų ribų. Kai tai leidžia įstatymai ir to reikia dėl 3 skyriuje nurodyto tikslo, mes atskleidžiame informaciją apie Jus:

 • VšĮ „Žalgirio krepšinio centras“ (LT)
 • VšĮ „ Futbolo klubas „Kauno Žalgiris“ (LT)
 • VšĮ „Kauno Žalgirio klubas“ (LT)
 • Microsoft Corporation (JAV) (Asmens duomenys yra saugomi pagal Standartines Sutarčių Sąlygas)
 1. KIEK LAIKO SAUGOTE MANO ASMENS DUOMENIS?

Kai kandidatuojate į Organizacijoje esančią darbo vietą pagal mūsų viešą darbo skelbimą, Jūsų Asmens duomenys saugomi atrankos vykdymo laikotarpiu ir 30 (trisdešimt) dienų po jos, išskyrus atvejus, kai Jūs duodate sutikimą, kad mes tvarkytume Jūsų asmens duomenis 1 (vienus) metus po atrankos pabaigos.

Kai kandidatuojate ne pagal viešą darbo skelbimą, Jūsų Asmens duomenys saugomi 1 (vienus) metus nuo Jūsų Asmens duomenų pateikimo mums.

 1. KOKIOS YRA MANO TEISĖS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO?

GDPR ir kiti įstatymai suteikia Jums tam tikras teises, šių teisių įgyvendinimo procedūras ir išimtis. Kai tai leidžia įstatymai, Jūs galite:

 • pateikti prašymą, kad mes patvirtintume, ar tvarkome Jūsų Asmens duomenis. Jeigu Jūsų Asmens duomenys yra tvarkomi, Jūs turite teisę susipažinti su Asmens duomenimis ir kita informacija (GDPR 15 straipsnis);
 • pateikite prašymą ištaisyti netikslią ar neteisingą naudojamą informaciją arba ją papildyti, kai ji nėra išsami (GDPR 16 straipsnis);
 • pateikite prašymą ištrinti mūsų turimus Asmens duomenis apie Jus, jei juos naudojame neteisėtai (GDPR 17 straipsnis);
 • pateikti prašymą apriboti Jūsų Asmens duomenų tvarkymą - jei ginčijate duomenų tikslumą arba, kai Asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir Jūs nesutinkate, kad duomenys būtų ištrinti ir vietoj to prašote apriboti jų naudojimą, arba jei Jums reikia duomenų pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus (GDPR 18 str.);
 • prieštarauti Jūsų informacijos rinkimui, naudojimui ir saugojimui - kai mes tvarkome Asmens duomenis remdamiesi mūsų ir (arba) trečiųjų šalių teisėtais interesais (GDPR 21 str.);
 • pateikti prašymą gauti su Jumis susijusius Asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikėte mums susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (GDPR 20 str.);
 • atšaukti bet kokius mums duotus sutikimus dėl Jūsų Asmens duomenų, kuriuos mes naudojame - kai Asmens duomenis naudojame pagal Jūsų sutikimą (GDPR 7 straipsnio 3 dalis);
 • pateikti skundą priežiūros institucijai ar kreiptis į teismą (GDPR 77 straipsnis).
 1. Į KĄ TURĖČIAU KREIPTIS NORĖDAMAS GAUTI PAGALBOS DĖL SAVO ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS?

Jei turite klausimų, komentarų ar skundų dėl to, kaip mes renkame, naudojame ir saugome informaciją apie Jus, arba jei norite pasinaudoti bet kuriomis savo teisėmis pagal GDPR, mūsų įmonė turi duomenų apsaugos pareigūnus, kurie gali Jums padėti. Jei Jums reikalinga jų pagalba, susisiekite mūsų asmens duomenų pareigūnų paštu: privatumas@zalgirioarena.lt.

Please be informed that cookies are used in this website. To agree please click "Agree" or continue browsing. However, you can change your cookie settings at any time by changing your browser‘s settings or deleting your cookies. Cookies policy Supratau ×